logo

2008 Prat Nord
Prat de Llobregat

2008 EIXAMPLE PRAT NORD. CONCURS PÚBLIC INTERNACIONAL  /  PRAT DE LLOBREGAT finalista
amb Bayona-Valero Arquitectes Associats SLP + DKV Architecten, BV

Per la seva situació, el terreny per al Prat Nord és adient per a la construcció d’un barri contemporani. Tanmateix, en aquests moments, la zona sembla més aviat un tros de territori oblidat. És necessari, per tant, un enfocament específic per tal de crear un nou districte que veritablement formi part del municipi del Prat i tingui a la vegada identitat pròpia dins de l’àrea metropolitana de Barcelona
Esbossar 150 has, més de 5.000 habitatges i més de mig milió llarg de m2 per l’activitat urbana demana un projecte urbanístic ancorat en una sòlida geometria dels traçats. D’aquesta manera s’identifica en primer lloc una mesura, 102 metres, i una graella, amb espais interludis que seran els 3 amplis passeigs amb Montserrat al fons.
PRAT N/W
La trama regular, 102 x 102m, permet obtenir a la vegada una quadrícula menuda, 82x82m, el cor empàtic per a l’eixample del Prat. A banda i banda de la Gran Via (del Prat…!) una malla quadrada s’extén fent que la prolongació de la Gran Via a nivell del terra sigui doncs la millor condició prèvia per anul·lar l’aïllament de l’àrea del Prat Nord i transformar-la en un districte integrat. La forma del quadrat permet per una banda fusionar la direcció nord-sud del teixit del Prat amb la direcció est-oest de la ubicació del Prat Nord: Prat N/W. De l’altra, la trama quadrada permet ser multiplicada: (102×3):2 = 153 o dividida: 102+(102:2) = 153. Els eixos afavoreixen la continuïtat est / oest i el canvi cap a una quadrícula més gran 123 x 123m al barri oest, preparada per acollir altres activitats. El districte es proposa compacte per poder aconseguir la mida i densitat significativa per a la vida urbana.
ESTRUCTURA EN MALLA: FONT DE DIVERSITAT
Aquesta xarxa quadrada bàsica ha de ser capaç d’adaptar-se a posteriors desenvolupaments imprevistos en la seva evolució en tant que modern districte del segle XXI. Entre els reptes més importants estarien els que fan referència a la combinació de l’activitat empresarial i l’habitatge, una mescla intensiva de funcions i nous establiments de l’activitat econòmica.
Afinant bé les mesures de la quadrícula seria possible actuar de manera més precisa respecte les posicions dels elements més importants de l’entorn existent. L’estructura podrà incorporar espais públics antics i nous i illes de diferents dimensions.
Els contrapunts en diagonal són nombrosos: singularitzen cruïlles i multipliquen els efectes de distància, són manifestacions de la geografia urbana, dels accidents i les orientacions pròximes, creant la seva pròpia identitat positiva i sòlida, per exemple, incorporant elements ja existents propis de l’entorn agrícola i del paisatge urbà. També comprometen la conducció de la més gran via metropolitana fins al cor del poble del Prat.
El projecte proposa suficients zones verdes, passeigs, parcs i cruïlles, i una xarxa d’instal·lacions culturals, de lleure, de sanitat i d’educació, per convertir els barris en un entorn atractiu per viure-hi. En aquest sentit, el sistema d’espais públics es proposa formant una seqüència que comença amb espais verds de petita escala al costat dels habitatges fins a espais verds a l’escala del barri.
SISTEMA D’EQUIPAMENTS PER A UNA INTEGRACIÓ URBANA.
El projecte ofereix un equilibri entre cultura, oci, esport, educació i activitats comercials, distribuïda en diferents àrees d’equipament.
Es proposa la seva col.locació en llocs estratègics en funció de la seva escala i el seu ús: els equipaments de gran escala al llarg de la Gran Via i els més petits dispersats en el barri. Alguns d’aquests equipaments agafen la funció representativa de la ciutat del Prat a escala metropolitana i, per altra banda, la dispersió dels equipaments en diferents àrees de la proposta permeten generar una atmosfera viva d’activitat.
DIVERSITAT URBANA: FLEXIBILITAT D’ÚS I DENSITAT.
Un gran avantatge del concepte Prat-N/W és la seva flexibilitat, un barri capaç d’adaptar-se a les noves necessitats i al pas del temps. La flexibilitat en les densitats que aquesta quadrícula pot oferir així com l’elecció de combinacions d’usos i maneres de viure pot arribar a ser gairebé infinita. Aquesta flexibilitat tant en l’ús com en la densitat només pot funcionar bé si es respecten els principis urbanístics del barri. Així doncs, per tal de salvaguardar la qualitat en el pla d’actuació del Prat Nord es proposa una estratègia on es contemplen 12 normes que conjuntament puguin traduir les qualitats intrínseques del pla urbanístic i paral·lelament estimulin una actitud més flexible alhora de plantejar el disseny actual dels edificis.

 

Date: December 03, 2012