logo

2001 Sector Perú-Pere IV
Barcelona

2001 PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL SECTOR PERÚ-PERE IV BARCELONA
amb Maria Rubert de Ventós

Com transformar l’ús industrial extensiu per un més intensiu que permeti a la seva vegada formes més flexibles i capacitat d’encaixar canvis imprevisibles en un futur? Com actualitzar el Poble Nou com a districte d’activitats?
El projecte proposa garantir la continuïtat de traçats dels carrers d’Eixample de 20m. Això implica posar en valor l’ordre morfològic com a patrimoni permanent i públic del districte. La proposta imagina també la lògica d’implantació de noves activitats intensives en les illes d’eixample, tractant de demostrar que la diversitat d’operadors actuant amb relativa independència i diacronia, amb varietat de mesures i escales d’intervenció, amb diversitat de programes i de solucions arquitectòniques, és la millor resposta a una ciutat confortable en la varietat i el contrast.
Per què carrers i mansanes? El projecte es basa en el principi de delimitació nítida, inequívoca i invariable dels carrers. Es distingeix d’una banda les intervies, per a l’ús i l’activitat, i les vies pròpiament dites, per a l’accés i la circulació. La malla de carrers generals és necessària i suficient, seria contraproduent qualsevol interdicció, addició o substracció.
Per què la mesura Cerdà en el Poble Nou? És la que ja hi existeix. Per què no respectar-la? La transformació en activitats intensives d’alt valor afegit, admetent en moltes d’elles el desenvolupament en vertical, no ha de representar un problema per a la pauta 113x113m.
Per què no fragmentar la mansana? Si es permet la flexibilitat màxima en la disposició de volums, la descomposició parcel·lària donarà resposta a les demandes de les noves activitats. Singularment poden actualitzar-se els passos i patis industrials com a resposta a certs artefactes o conjunts industrials d’alt interès però no és convenient recrear els passatges de les mansanes residencials, que és una fórmula per multiplicar carrers i facilitar l’aprofitament perimetral.
Per què edificació no perimetral? Les regles consuetudinàries sobre la mitgera, evitar edificis d’altura abusiva i el bon sentit dels arquitectes en la resolució de programes concrets sobre parcel·les concretes amb veïns concrets són els principis suficients per crear un paisatge divers, dens i alhora respectuós amb l’ordre general. Per això, determinar l’edificació principal crea ineficiència en l’aprofitament del sòl per a activitats intensives en una posició d’un alt valor afegit en el context metropolità.

COL·LABORACIÓ
Anna Ramos
Salvatore Fundaró
Jónatan García
Xavier Mariño
Elena Marín
Date: January 18, 2013