logo

1994 Ciutat Jardí Bonanova
Calafell

1994 PLA PARCIAL CIUTAT JARDÍ BONANOVA DE CALAFELL

L’ordenació proposada resol des del viari general i local la connectivitat de l’escala general. Es planteja un equilibri entre l’adaptació al terreny amb geometries corbes i els traçats rectilinis com a expressió de les visuals més generals i elements de referència i orientació.
A més, el projecte proposa una xarxa articulada de passos i voreres independents per a bicicletes així com àrees de laminació d’aigües pluvials que donen sentit als espais lliures públics i eviten l’impacte d’una excessiva impermeabilització del sòl.

Date: December 03, 2012